SAMENWERKING
Zorggroep Teylingen
Wij zijn aangesloten bij de Zorggroep Teylingen. Deze legt zich toe op de organisatie van multidisciplinaire zorgverlening in de eerste lijn. In deze zorggroep zitten huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, dietisten en apothekers uit Voorhout, Sassenheim en Warmond. www.wsvteylingen.nl

Cooperatie VFL
De praktijk is aangesloten bij de cooperatie Verenigde Fysiotherapeuten Leiden en omstreken.

Bergman kliniek
Met de orthopeden van de Bergman kliniek in Rijswijk hebben wij zodanig contact dat wij hen direct kunnen benaderen indien hun orthopedische visie gewenst is.
www.orthopedieteam.nl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUISREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Om tot een optimale samenwerking te komen heeft de praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie P.W van der Meer en H.A.J van Holstein de volgende huisregels en algemene voorwaarden opgesteld.

Algemene informatie
Vooraf aan uw behandeling wordt de werkwijze aan u uitgelegd. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u naar een oplossing worden gezocht. De met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan of met u zijn omgegaan, dan kan u dit via onze geldende klachtenregeling kenbaar maken.
- Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
- De behandeltijd van de eerste afspraak bedraagt 45-60 minuten. Naast intake en onderzoek, en de eventuele screening in geval van DTF, wordt u ook behandeld. Het gaat hier om twee aparte verrichtingen waarvoor twee behandelingen in rekening kunnen worden gebracht.
- De behandeltijd van de volgende sessies bedraagt 30 of 45 minuten, afhankelijk van de door de therapeut ingeschatte tijd. In geval van een behandeltijd van 30 minuten declareren wij dit als fysiotherapie en in geval van 45 minuten als manuele therapie dit is inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
- Op de eerste aanmelding na vindt er slechts 1 behandeling per dag plaats. 
- U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaart mee te nemen.
- Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden. 
- Na iedere verwijzing of indien nodig ook tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
- Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U kunt dit aantal in uw polisvoorwaarden na lezen. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor declareren wij rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Huisregels
Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. 
- In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers ) mag niet worden gerookt.
- De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
- De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
- Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, u kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 
- Wij streven ernaar de wachttijd niet langer dan 10 minuten te laten zijn. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zult u hierover door uw fysiotherapeut worden geïnformeerd. 
- Neem uw afspraakkaartje mee. De fysiotherapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
- In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer, BHV’er) op te volgen.
- De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Betalingsvoorwaarden
-Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden anders zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling bij u in rekening te brengen. 
-De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging. 
-Vanuit de basisverzekering wordt Fysiotherapie voor chronische indicaties alleen vergoed na de eerste 20 behandelingen.
- Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent worden de fysiotherapie en manuele therapie behandelingen vergoed. Indien u niet of onvoldoende aanvullende verzekerd bent zullen we de behandelingen direct aan u factureren. 
- Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum.

Klachtenregeling
Vanzelfsprekend doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Ga in gesprek met uw fysiotherapeut
Probeer in eerste instantie uw ongenoegen bespreekbaar te maken in een gesprek met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals http://www.zorgbelang-nederland.nl/ 

Klachten? Waar kunt u terecht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij de KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten, www.kngf.nl ) en op de site van https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit

Klachtencommissie KNGF
Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Adres:
Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033 - 467 29 00
www.kngf.nl

Commissie van Toezicht KNGF
Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt namelijk herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF.

Adres:
Commissie van Toezicht van het KNGF
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
tel. 033 - 467 29 00

Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.
Adres:
Regionaal Tuchtcollege.
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.

Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het snelst. Bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel is en het langst duurt.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing en de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:
- Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
- U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
- Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
- Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
- Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
- Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
- Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
- Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
- Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens (wettelijk verplicht) minimaal 15 jaar bewaard.

De wet WGBO
Al uw rechten en plichten als patiënt vallen onder de "Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)." Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en zorgverlener. In dit geval de fysiotherapeut. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte of aandoening te genezen, te voorkomen, de gevolgen van de ziekte of aandoening te reduceren of de gezondheidstoestand te beoordelen. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren. 

De plichten van de patiënt 
De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn probleem. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter diagnose stellen en kan hij betere zorg verlenen. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is informatie weggelaten of anders wordt voorgesteld. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener betalen. 

Het recht van de patiënt op informatie 
Als patiënt hebt u recht op informatie, in begrijpelijke taal, over uw ziekte of aandoening, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De zorgverlener zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de patiënt die nog eens rustig kan nalezen. Als de zorgverlener denkt dat bepaalde informatie bij de patiënt slecht zal vallen, dan is dat geen reden om de patiënt deze informatie niet te geven. Alleen als naar het oordeel van de zorgverlener het geven van bepaalde informatie ernstig nadeel voor de patiënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. De zorgverlener is wel verplicht dit met een andere zorgverlener te overleggen. Alleen met voldoende informatie kunt u goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De WGBO schrijft dit ook voor: u beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren. Het recht van de patiënt om geen informatie te willen: Als een patiënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor zichzelf of anderen oplevert, dan krijgt de patiënt toch die informatie van de zorgverlener. 

Het recht van de patiënt op inzage in zijn dossier 
Van iedere patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Omdat het dossier gaat over uw lichaam en gezondheid kunt u het uiteraard inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Op de hulpverlener na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij u daar toestemming voor geeft. Tot inzage dient zo spoedig mogelijk gelegenheid te worden gegeven. U heeft recht op kopieën van uw dossier, waarvoor de zorgverlener een redelijk bedrag in rekening mag brengen. Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de zorgverlener vragen om uw dossier te wijzigen of om u visie toe te voegen aan het dossier. 

Medische dossiers moeten minimaal 15 jaar bewaard blijven
Op schriftelijk verzoek van een patiënt moet echter een dossier binnen 3 maanden vernietigd worden door de zorgverlener, tenzij dat in strijd is met de wet of nadeel voor een ander dan de patiënt kan opleveren. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden een aandoeningen die mogelijk erfelijk bepaald zijn. In het belang van anderen zal een goede zorgverlener in zulke gevallen het verzoek om vernietiging van een dossier naast zich neer leggen. Ook de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek verzet zich tegen het vernietigen van bepaalde medische dossiers.
Het recht van de patiënt op bescherming van zijn privacy: 
De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand die kan waarnemen, tenzij de patiënt daarmee instemt. Het medische dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degene die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen onder strikte voorwaarden. Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet beschermd hoeft te worden. Ook na de dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de patiënt daar geen bezwaar tegen gehad zou hebben. 

De plicht van de zorgverlener informatie te verstrekken 
Niet alleen heeft de patiënt recht op informatie, de zorgverlener is zelfs verplicht de patiënt informatie te verschaffen. De zorgverlener moet in voor de patiënt te bevatten bewoordingen vertellen over het onderzoek, de voorgestelde behandeling en alternatieven, en de gezondheidstoestand van de patiënt. Hierbij wordt wel het principe der redelijkheid gehanteerd: als er bijvoorbeeld een kans van één op een miljoen is op een bepaalde bijwerking van een behandeling, dan hoeft dat niet besproken te worden.
http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html